EMBRYO & STRAWS AUCTION MARCH 2022

Bekijk heel de veiling collectie

ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Algemene en bijzondere veilingvoorwaarden: de onderstaande algemene en bijzondere veilingvoorwaarden van thefuture.auction zijn van toepassing op de koopovereenkomst behoudens andersluidende afspraken tussen partijen dewelke uitdrukkelijk aanvaard worden door de koper. Elke bieder wordt geacht uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennis genomen te hebben van deze veilingvoorwaarden en deze uitdrukkelijke en voorbehoudloos te hebben aanvaard. De onderstaande algemene en bijzondere veilingvoorwaarden zijn bijgevolg zonder meer van toepassing van zodra er geboden wordt.

Thefuture.auction wordt georganiseerd door de BV Intermaison, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Bergenvenstraat 40, ingeschreven in het KBO-register onder het nr. 0477.332.050.

Thefuture.auction verkoopt via haar website paarden/veulens/embryo's namens en voor rekening van derden. Thefuture.auction treedt enkel op als veilingdienst, hetgeen betekent dat zij bemiddelen bij het tot stand brengen van een koopovereenkomst tussen verkoper en koper door het faciliteren van een online veiling. Het veilingcomité treedt enkel op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De veilingwebsite waarop Thefuture.auction haar veilingdienst aanbiedt, is: www.thefuture.auction

Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Thefuture.auction opdracht heeft gegeven om in naam van en voor rekening van de verkoper van één of meerdere paarden te verkopen middels een veiling.

Bieder: de meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de veilingwebsite van Thefuture.auction registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan de door Thefuture.auction georganiseerde veiling.

Bod: het door de bieder op de veiling voor een kavel geboden bedrag te vermeerderen met de belastingen en kosten (waaronder doch niet beperkt tot de veilingkosten).

Koper: de bieder aan wie toewijzing heeft plaatsgevonden.

Kavel: één of meerdere paarden die op de veilingwebsite van Thefuture.auction worden geveild.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen verkoper enerzijds en koper anderzijds die als gevolg van de toewijzing aan de hoogste bieder tot stand komt.

Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Thefuture.auction namens de verkoper aan de bieder dat het kavel waarop door de bieder een bod is uitgebracht aan de bieder is toegewezen die koper van het kavel wordt. De toewijzing geschiedt onder toezicht van een door Thefuture.auction aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal opmaakt.

Paarden: In onderstaande algemene en bijzondere veilingvoorwaarden dient te worden verstaan onder paard of paarden elk volwassen paard of veulen of embryo.

Embryo: de vrucht tot standgekomen na inseminatie van de donormerrie door de vaderhengst.

Veulen: het paard tot standgekomen (al dan niet geboren) na verdere ontwikkeling van het embryo in de draagmerrie. het veulen aangeboden op de veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van informatie en beeldmateriaal.

Draagmerrie: de ontvangstmerrie in wiens baarmoeder men via embryotransplantatie het jonge embryo overplant dat verwijderd werd uit de baarmoeder van de donormerrie. Het embryo ontwikkelt zich verder in deze draagmerrie en wordt na de geboorte opgekweekt door deze draagmerrie.

Paard: het paard aangeboden op de veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van informatie en beeldmateriaal.

Diepvriessperma: rietjes diepvriessperma aangeboden op de veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van informatie en beeldmateriaal.

De informatie met betrekking tot paard, veulen, embryo, diepvriessperma is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van het veulen, paard, embryo of diepvriessperma zonder de pretentie volledig/correct te zijn en zonder daarmee enige garanties te geven. Thefuture.auction is bij de omschrijving van een kavel op haar veilingwebsite afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Thefuture.auction is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website en online catalogus.

Persoonsgegevens: de (persoon)gegevens die bij registratie aan Thefuture.auction dienen te worden verstrekt om als bieder te kunnen bieden op de door Thefuture.auction georganiseerde veiling.

Veilingkosten: de kosten die een koper aan Thefuture.auction verschuldigd is na toewijzing voor de deelname aan een veiling en die vermeld worden op de veilingwebsite.

 

ARTIKEL 2. REGISTRATIE VAN DE BIEDER

Alvorens te kunnen deelnemen aan de door Thefuture.auction georganiseerde veiling dient de bieder zich voor aanvang van de veiling te hebben geregistreerd op de door Thefuture.auction op de veilingwebsite voorgeschreven wijze. Voorts verklaart de bieder door zijn/haar deelname aan een veiling bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten en verklaart de bieder bekwaam te zijn om ten aanzien van het betreffende kavel een koopovereenkomst aan te gaan. Thefuture.auction behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een veiling te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. De bieder dient zich op eerste verzoek van Thefuture.auction op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het de bieder niet is toegestaan om deel te nemen aan de veiling. De bieder is verplicht om ervoor te zorgen dat door de bieder bij registratie alle door de bieder aan Thefuture.auction te verstrekken gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en de bieder garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft bieder de verplichting om Thefuture.auction onverwijld van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de bieder gebruik maakt bij een veiling zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden overgedragen. Als de bieder vermoedt dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de bieder Thefuture.auction hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De bieder is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als de Bieder onzorgvuldig is omgegaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

 

ARTIKEL 3. PRIVACY VERKLARING

Thefuture.auction zal de gegevens van een bieder/koper enkel gebruiken in voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. Zij verwijst hiervoor naar de voorwaarden in de Privacy policy onderaan de website.

 

ARTIKEL 4. BEVEILIGING

Thefuture.auction zal zich inspannen naar redelijkheid om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens/data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. De bieder is tegenover Thefuture.auction gehouden om zijn computer en/of ieder ander apparaat waarmee hij/zij zich toegang verschaft tot de veilingwebsite afdoende te beveiligen tegen virussen of andere onwettige programma’s of bestanden zich kunnen verspreiden via het internet. De veilingwebsite kan links naar andere websites van derden bevatten. ET-A heeft geen invloed op (de informatie op) dergelijke websites.

De bieder is zich er van bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling.

 

ARTIKEL 5. OMSCHRIJVING KAVELS

Thefuture.auction is bij de omschrijving van een kavel op haar website afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Thefuture.auction kan niet aansprakelijk zijn voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website. Bij eventuele melding geslacht embryo kan nooit volledige zekerheid worden geboden, dit risico dient de koper te aanvaarden. Bijzondere veilingvoorwaarden kunnen aangevuld worden bij een specifiek kavel, deze worden geacht gekend en aanvaard te zijn, wanneer een bod wordt uitgebracht op dit specifieke kavel.

De kavels worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.

 

ARTIKEL 6. HET BOD

Een bod dient te worden gedaan volgens de wijze die door Thefuture.auction op de veilingwebsite wordt aangegeven. De veiling geschiedt "bij opbod”. Een bod van de bieder geldt als een aanbod aan de verkoper. De bieder is gebonden aan een bod dat steeds als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere bieder die een bod uitbrengt, wordt geacht dit voor zichzelf te doen en is persoonlijk gebonden tegenover Thefuture.auction en (na toewijzing) tegenover de verkoper voor de uit zijn/haar bod voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook als de persoon die het bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen. Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij steeds hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen tegenover Thefuture.auction en (na toewijzing) tegenover de verkoper. Thefuture.auction en de verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de veiling en namens derden een bod uit te brengen op de door verkoper ter veiling aangeboden kavel(s).

De biedingen geschieden in EURO. Volgende biedingsstappen zijn van toepassing:

  • Van 100 euro - 4.000 euro per €50,-
  • Van 4.000 euro - 20.000 euro per €500,-
  • Van 20.000 - 50.000 euro per €1000,-
  • Van 50.000 euro - 100.000 euro per €2000,-
  • Vanaf 100.000 euro per €5000,-

 

ARTIKEL 7. DE VEILINGPROCEDURE

De verkoper stelt via de georganiseerde veiling een paard, diepvriessperma of embryo dewelke is overgeplant uit de desbetreffende donormerrie gedekt door een bepaalde vaderhengst in een draagmerrie te koop. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling worden enkel door Thefuture.auction bepaald. Dit betekent dat Thefuture.auction de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, één of meer kavels niet te veilen of verandering te brengen in kavels, een bod al dan niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. De duur van een veiling staat aangegeven op de veilingwebsite. Dit laat onverlet toe dat Thefuture.auction gemachtigd is om een veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal Thefuture.auction onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een veiling niet voor alle bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de veiling gebruik kunnen maken. Thefuture.auction is hiertoe echter niet verplicht. Een bieder is verplicht om door Thefuture.auction in het kader van een veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Een bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Geenszins kan Thefuture.auction voor dergelijke feitelijkheden aansprakelijk gesteld worden. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per kavel gegeven. Indien er een bod uitgebracht in de laatste 5 minuten voor sluiting van de veiling, wordt de veiling van het desbetreffende kavel automatisch verlengd met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve tijd.

 

ARTIKEL 8. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

De koopovereenkomst komt tot stand volgens Belgisch Recht door middel  van veiling en van toewijzing aan de hoogste bieder na de betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door Thefuture.auction aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt. Deelname aan een veiling betekent voor een bieder niet dat een kavel zonder meer aan hem wordt verkocht.

 

ARTIKEL 9. FACTURATIE EN BETALING

Bovenop de toewijzingsprijs is een koper aan Thefuture.auction veilingkosten en commissie verschuldigd dewelke 10% van het door de koper laatst uitgebrachte bod bedragen. De veilingkosten zijn te vermeerderen met 21% BTW. Thefuture.auction verstuurt aan de koper een factuur voor deze diensten dewelke contant betaalbaar is. Daarnaast ontvangt de koper een factuur van de verkoper met betrekking tot de aankoopprijs eventueel te vermeerderen met 21% BTW indien de paarden verkocht worden met toepassing van BTW. De facturen zijn contant betaalbaar en voorafgaandelijk aan de levering van het kavel door de koper dient te worden vereffend op de rekening van Thefuture.auction. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% op deze toewijzingsprijs als koperscommissie = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag.

Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.

Indien de koper niet tijdig tot betaling overgaat op bovenvermelde wijze, is de koper in verzuim tegenover Thefuture.auction en tegenover de verkoper en hebben beide recht op intresten à 7% per jaar tot op de dag van de volledige betaling alsook op een onherleidbare schadevergoeding van 10% van het afrekeningsbedrag. Indien de verkoper of de koper de koopovereenkomst ontbindt of op andere wijze aantast, dan wel lastens koper of verkoper ontbonden wordt, blijft de koper tegenover Thefuture.auction de veilingkosten verschuldigd onverminderd enig ander recht in dat geval. Werd de factuur betreffende de verkoop van het paard of embryo na veertien dagen niet betaald, dan kan Thefuture.auction de verkoop als van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging ontbonden verklaren en dan blijft de kavel in eigendom van de verkoper.

 

ARTIKEL 10. DRAAGMERRIE

De draagmerrie dewelke het aan de koper verkochte embryo draagt, blijft eigendom van de verkoper en wordt, na voorafgaandelijke verwittiging, uiterlijk 5 maanden na de geboorte van het veulen door de koper teruggebracht aan de verkoper, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd. Als de verkoper dit wenst, kan hij een waarborg vragen (t.w.v. maximaal 5.000 euro excl. btw) aan de koper voor het gebruik van de draagmerrie. Deze waarborg wordt terugbetaald aan de koper wanneer de draagmerrie in goede staat wordt teruggebracht aan de verkoper. Wordt de draagmerrie niet teruggebracht naar de verkoper, dan heeft deze het recht om de waarborg te behouden en bovenop een bedrag te facturen nogmaals van 5.000 € excl. BTW. Tot op minimum de 60ste dag dracht of op de datum van verkoop, wanneer deze de 60 dagen dracht overschrijdt draagt de verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor de draagmerrie en haar ongeboren veulen. De verkoper is niet meer verantwoordelijke voor de gezondheid van de draagmerrie en haar ongeboren veulen na de verkoop van het embryo. 

In deze auction biedt Regenwortelhoeve (Intermaison BV en Yacelo NV) de mogelijkheid om de veulens bij haar op stal geboren te laten worden en te verzorgen tot aan het spenen van het veulen. Dit voor de beperkte kost van 1.250 € excl. BTW. De eventuele medische kosten worden hier uitgesloten en zijn ten laste van de koper. Op geen enkel moment kan Regenwortelhoeve aansprakelijk gesteld worden voor verlies, verwondingen of dood van het veulen/embryo.

De koper heeft steeds de mogelijkheid om het embryo/veulen te verzekeren.

 

ARTIKEL 11. VEULEN VEILING

Bij veiling van een veulen betaalt de koper de volledige koopsom (hoogste bod + veilingkosten + mogelijke btw) op rekening van Thefuture.auction. De eigendomsoverdracht van het veulen vindt plaats op het moment van toewijzing in de veiling, maar de verkoper blijft verantwoordelijk voor het veulen tot het moment van levering aan de koper. De verkoper verbindt zich ertoe met de koper een gezond akkoord te bereiken over het spenen en de levering van het veulen. Het veulen moet bij het spenen minimaal 150 dagen oud zijn. Tenzij anders overeengekomen tussen de koper en de verkoper, moet de verkoper het veulen afleveren bij de Belgische koper. Een buitenlandse klant haalt het veulen altijd op bij de verkoper, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.

Thefuture.auction zal de verkoper betalen als een ondertekend leveringsbewijs van het veulen bij het veilingcommité aankomt. Levering kan niet zonder het paspoort van het veulen.

 

ARTIKEL 12. AFNAME

Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. De koper is verplicht de aangekochte Paarden/ Diepvriessperma of Embryo's af te nemen op de door Thefuture.auction vastgestelde plaats en tijd op vertoon van een legitimatiebewijs. Draagmerrie en embryo of het paard moeten uiterlijk 30 dagen na toewijzing afgehaald worden. De levering van de paarden vindt plaats door het ter beschikking stellen van de paarden aan de koper of een door hem aangestelde vervoerder. Het risico is voor de koper vanaf het moment van levering aan de koper of aan een door hem aangestelde vervoerder. De afname geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom, de veilingkosten en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zullen de paarden door Thefuture.auction bijgehouden worden op risico van de koper. De koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval stallings- en vervoerskosten, aan Thefuture.auction te voldoen, in welk geval paarden pas geleverd worden door afname indien en zodra de koper eveneens voornoemde kosten volledig heeft voldaan.

 

ARTIKEL 13. EXPORT

In geval van export zal de koper binnen 3 maanden een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW.

 

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het veilingcomité zal, ingeval zich een geschil voordoet, inspannen om dit geschil tussen de verkoper en koper middels bemiddeling trachten op te lossen. In het slechtste geval zal het veilingscomité in eerste en tevens laatste aanleg alle betwistingen beslechten die tijdens de veiling aangaande de toewijzing zouden kunnen ontstaan. De bemiddeling en tussenkomst van Thefuture.auction en de verkoop geschieden overeenkomstig de Belgische wetgeving. Bij eventuele geschillen zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop, en zullen enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, exclusief bevoegd zijn om van de geschillen kennis te nemen. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertalingen van deze veilingvoorwaarden in een andere taal zijn louter informatief.

 

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID

Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de Thefuture.auction de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.

Iedere andere aansprakelijkheid van Thefuture.auction is uitgesloten.

Thefuture.auction maakt de koper attent op de mogelijkheid om het aangekochte kavel te laten verzekeren. Als om gelijk welke reden de koper weet op te eisen dat de koop nietig of ontbonden wordt verklaard, dan is het de verkoper van het embryo/paard die daaraan moet tegemoetkomen.


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie